Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities

In onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende begrippen benoemd, tenzij anders aangegeven of anders uit de context blijkt, wordt onder de begrippen het volgende verstaan:

1.1 “Opdrachtgever”: Een ieder die aan TVPRODUCTIONS NL de opdracht geeft om zendtijd en/of ander videomateriaal (hierna het “product” genoemd) tot stand te brengen of uitvoering te geven, in de ruimste zin van het begrip.

1.2 “TVPRODUCTIONS NL”: De vennootschap onder firma: TVPRODUCTIONS, gevestigd te 2251 XM Voorschoten, Antonie van Dijcklaan 71, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.3 “Overeenkomst”: De overeenkomst tussen TV PRODUCTIONS NL en de Opdrachtgever. In de Opdracht staat omschreven welk product onder welke aanvullende voorwaarden de Opdrachtgever van TVPRODUCTIONS afneemt. Ook de (aanvullende) voorwaarden waarop TVPRODUCTIONS het product voor de Opdracht tot stand zal brengen/aan hem zal leveren, staan in de Opdracht nader omschreven. Direct zodra de Klant de Opdracht voor akkoord ondertekent, ontstaat tussen de Opdracht en TVPRODUCTIONS een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Vanaf dat moment is TVPRODUCTIONS gehouden het Product of dienst te leveren, eveneens is de Opdrachtgever gehouden de tegenprestatie te leveren.

1.4 “Product”: Mediaproducties in de ruimste zin van het woord.  Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan:een item in een televisieprogramma, maar ook een reclamecampagne. Alle producties, werkzaamheden en/of diensten die TV PRODUCTIONS NL voor de Opdrachtgever verricht, kunnen als product worden beschouwd. Alles wat TV PRODUCTIONS NL en de Opdrachtgever over het product hebben afgesproken, is tussen partijen omschreven in de Opdracht.

1.5. “Werk”: alle voorstellen, offertes, prijsopgaven, adviezen, concepten, ideeën, teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, media (foto’s, video’s, afbeeldingen) en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door TV Productions NL zijn vervaardigd;

1.6. “Content”: ontwerpen, teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de Opdrachtgever worden aangeleverd en die door TV Productions NL in de productie verwerkt dienen te worden;

1.7. “Medewerker”: de natuurlijke persoon werkzaam bij TV Productions NL die door de Opdrachtgever wordt ingehuurd.

Artikel 2 algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van TV Productions NL en op alle overeenkomsten tussen TV Productions NL en de Opdrachtgever.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende opdrachten en opvolgende opdrachten van de Opdrachtgever.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.

2.4. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TV Productions NL vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. TV Productions NL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 aanbod en offertes

3.1. Ieder aanbod en elke uitgegeven offerte van TV Productions NL is vrijblijvend.

3.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TV Productions NL opgegeven eisen en specificaties van de gewenste productie en andere gegevens waarop TV Productions NL haar aanbod of offerte baseert.

3.3. Kennelijke misslagen, fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of emailberichten van TV Productions NL of op haar website zijn niet bindend voor TV Productions NL.

3.4. Hetgeen dat in het kader van een voorstel en/of offerte door TV Productions NL wordt verstrekt, blijft onvervreemdbaar eigendom van TV Productions NL en dient op eerste verzoek van TV Productions NL direct door de Opdrachtgever te worden geretourneerd.

3.5. Indien TV Productions NL voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van TV Productions NL te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Er wordt dan in strijd gehandeld met het Auteursrecht. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft TV Productions NL het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 4 totstandkoming van de overeenkomst, annulering en opzegging

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de overeenkomst of offerte van TV Productions NL heeft ondertekend en aan TV Productions NL heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever via de e-mail uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de afgegeven offerte van TV Productions NL.

4.2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan wordt aan de Opdrachtgever het percentage van het geoffreerde bedrag dat in de overeenkomst als annuleringskosten is opgenomen in rekening gebracht. De kosten voor het annuleren van de overeenkomst bedragen 50% van het geoffreerde bedrag en kan worden ingeroepen tot 5 werkdagen na de verzenddatum van de factuur. Indien na de vijfde werkdag wordt geannuleerd, wordt het gehele geoffreerde bedrag in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Nadat TV Productions NL een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, kan de overeenkomst niet meer door de opdrachtgever geannuleerd worden.

4.3. Indien partijen een overeenkomst zijn aangegaan voor een bepaalde tijd, dan kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Zijn partijen tussentijdse opzegging overeengekomen, dan dient de afgesproken opzegtermijn in acht te worden genomen. Staat in de overeenkomst geen opzegtermijn, dan dienen partijen een redelijke opzegtermijn overeen te komen.

Artikel 5 Overdraagbaarheid rechten, zendtijd, tijdstip en datum van uitzending

5.1. TV Productions NL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

5.2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een met name genoemde persoon, dan zal TV Productions NL gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde bekwaamheid.

5.3. TV Productions NL zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

5.4. TV Productions NL kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden en het uitvoeren van de overeenkomt zal leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals bijvoorbeeld een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

5.5. Indien TV Productions NL in opdracht van de Opdrachtgever samenwerkt met een door de opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan TV Productions NL nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.

Artikel 6 oplevertijden

6.1. Door TV Productions NL opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

6.2. In het geval dat een door TV Productions NL met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

6.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens TV Productions NL.

6.4. Indien TV Productions NL het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal TV Productions NL de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 7 verplichtingen van de Opdrachtgever

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan TV Productions NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden aangeleverd of toegankelijk zijn voor TV Productions NL.

7.2. De opdrachtgever zal TV Productions NL steeds tijdig alle medewerking verlenen voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

7.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien de verstrekte gevens van derden afkomen, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor expliciete toestemming van de derden voor het gebruik van deze gegevensDe opdrachtgever vrijwaart TV Productions NL voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

7.4. De opdrachtgever is gehouden TV Productions NL onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.5. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren hiervan. Indien dit niet tijdig gebeurd, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

7.6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.

7.7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan TV Productions NL een opdracht te geven tot het maken van een productie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien TV Productions NL merkt of een vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste productie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft TV Productions NL het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. TV Productions NL is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste productie de rechten van derden schendt of in strijd is met de wet.

7.8. Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan TV Productions NL in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.

7.9. Indien de opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen, dan dient hij TV Productions NL daarvan onverwijld in kennis te stellen.

7.10. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens TV Productions NL niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens TV Productions NL handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die TV Productions NL daardoor lijdt en heeft TV Productions NL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 8 inhuren van personeel

8.1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

8.2. Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen werkzaamheden kan uitvoeren, dan worden de opdrachtgever daarvan zo spoedig, voor 09:00 uur, mogelijk telefonisch in kennis gesteld. In een dergelijk geval zal TV Productions NL alles doen binnen haar macht om zo spoedig mogelijk de medewerker te vervangen voor een andere medewerker met dezelfde bekwaamheden. TV Productions NL kan niet garanderen dat zij een geschikte vervanger vindt.

8.3. Indien binnen de organisatie van de opdrachtgever bepaalde richtlijnen en/of (huis)regels gelden, dan dient de opdrachtgever de medewerker daarvan op voorhand op de hoogte te stellen.

8.4. De medewerker werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

8.5. Indien de medewerker tijdens zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en TV Productions NL daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.

8.6. De opdrachtgever zal zich tegenover de medewerker gedragen zoals een goed werkgever betaamt overeenkomstig de verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart TV Productions NL voor eventuele aanspraken van de medewerker ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, door nalaten of handelen van de medewerker tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht.

8.7. Indien de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.

8.8. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.

8.9. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de medewerker die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij een eventuele datalek, zal de opdrachtgever hiervan een melding maken bij de desbetreffende autoriteit.

Artikel 9 ter beschikking stellen van materialen

9.1. De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om ter beschikking gestelde materialen in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.

9.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan materialen die is ontstaan gedurende de periode dat de opdrachtgever de materialen onder zich heeft.

9.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan ter beschikking gestelde materialen.

9.4. Na het einde van de overeenkomst dienen ter beschikking gestelde materialen onverwijld schoon, volledig en onbeschadigd onder de macht van TV Productions NL te worden gesteld.

9.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk TV Productions NL daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van TV Productions NL.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goede samenspraak de overeenkomst schriftelijk wijzigen.

10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TV Productions NL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, dit wordt eveneens schriftelijk vastgesteld.

10.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal TV Productions NL de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal TV Productions NL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. Indien de prijswijziging niet akkoord wordt bevonden, zal de overeenkomst ongewijzigd blijven.

10.5. Het verzoek van de opdrachtgever om uitstel van de uitvoering van de overeenkomst, dient schriftelijk bij TV Productions NL te worden ingediend. Alle extra kosten die gepaard gaan met het uitstel, zoals: annuleringskosten van derden en gereserveerde productiecapaciteit, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 prijzen

11.1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

11.2. Prijzen en tarieven die aan een consument kenbaar worden gemaakt zijn inclusief btw.

11.3. TV Productions NL mag een vast overeengekomen vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TV Productions NL, dat niet van TV Productions NL mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld.

11.4. Overuren worden overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de overeenkomst doorbelast.

11.5 TV Productions NL komt met de klant overeen hoelang er op de locatie tijd zal worden besteed aan de opnames. In geval van vertraging tijdens de opnamens door toedoen van opdrachtgever, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht bij de klant, welke op de nota zullen worden vermeld. Per uur zal er een bedrag van € 250,00 (excl. btw) worden gerekend.

Artikel 12 betaling

12.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities en termijn. Onder betalingscondities wordt onder meer verstaan dat de opdrachtgever op het moment van reserveren de kosten betaald, alvorens wordt aangevangen met filmen. Deze betaling dient te geschieden tussen het moment van ondertekening tot 5 werkdagen na verzenddatum van de factuur.

12.2. Dient de opdrachtgever een deel van het geoffreerde bedrag vooraf te betalen en betaalt de opdrachtgever het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig, dan heeft TV Productions NL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het vooraf gefactureerde bedrag is voldaan. De opdrachtgever wordt schriftelijk van een dergelijke opschorting in kennis gesteld. TV Productions NL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting.

12.3. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.

12.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TV Productions NL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.

12.6. TV Productions NL kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan TV Productions NL verschuldigde bedragen betaald heeft.

12.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 13 intellectueel eigendomsrecht

13.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het content berusten bij de opdrachtgever of diens licentiegevers. De opdrachtgever verleent TV Productions NL voor het realiseren van de productie een niet-overdraagbare licentie op het content.

13.2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van het intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij TV Productions NL. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van TV Productions NL het werk te publiceren of te verveelvoudigen. De opdrachtgever dient de auteursrechten van TV Productions NL te allen tijde te respecteren. Handelt de opdrachtgever in strijd met de auteursrechten van TV Productions NL, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die TV Productions NL daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

13.3. De auteursrechten op de opgeleverde productie worden aan de opdrachtgever overgedragen nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van de productie, heeft voldaan. Zolang de opdrachtgever niet betaald heeft voor de productie, is het de opdrachtgever niet toegestaan de productie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

13.4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij TV Productions NL voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

13.5. TV Productions NL vermeldt haar naam en/of logo en haar functie in de aftiteling van de productie.

13.6. Artikel 14.5 is niet van toepassing indien de aard van de productie zich daar niet voor leent.

13.7. TV Productions NL is gerechtigd de naam en/of het logo van de opdrachtgever op haar website te plaatsen als zijnde een opdrachtgever van TV Productions NL.

13.8. TV Productions NL behoudt zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van TV Productions NL, waaronder het plaatsen van (een deel van) de productie op haar website en social media kanalen.

Artikel 14 onderzoek naar het bestaan van rechten

14.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

14.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Heeft het openbaar maken van de productie tot gevolg dat inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, dan komt dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15 klachten

15.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan TV Productions NL zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TV Productions NL in staat is adequaat te reageren.

15.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever TV Productions NL de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig in de gelegenheid te worden gesteld om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat TV Productions NL overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat TV Productions NL erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

15.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TV Productions NL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

15.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 16 aansprakelijkheid en verjaring

16.1. TV Productions NL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

16.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. TV Productions NL is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of instructies. De opdrachtgever vrijwaart TV Productions NL tegen alle aanspraken ter zake.

16.3. De opdrachtgever accepteert dat de uitvoering van de overeenkomst vertraging kan ondervinden door weersomstandigheden of onvoorziene technische gebreken aan apparatuur. TV Productions NL is niet aansprakelijk voor dergelijke vertragingen.

16.4. Het openbaar maken van de door TV Productions NL vervaardigde productie is geheel voor risico van de opdrachtgever. TV Productions NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van de productie.

16.5. TV Productions NL is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.6. Iedere aansprakelijkheid van TV Productions NL voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

16.7. Indien TV Productions NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TV Productions NL beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van TV Productions NL gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van TV Productions NL beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.8. De opdrachtgever vrijwaart TV Productions NL voor vorderingen die derden tegen TV Productions NL instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor TV Productions NL niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden TV Productions NL op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor TV Productions NL mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

16.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens TV Productions NL vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens TV Productions NL kan aanwenden.

Artikel 17 Overmacht

17.1. Van overmacht aan de zijde van TV Productions NL is onder andere sprake indien TV Productions NL verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan na te komen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers, defecten aan apparatuur ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.

17.2. Onder overmacht dient eveneens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door TV Productions NL inschakelde derde partij.

17.3. TV Productions NL heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat de opleveringstermijn is overschreden.

17.4. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal TV Productions NL de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 18 opschorting en ontbinding van de overeenkomst

18.1. TV Productions NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. de medewerker tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerker dreigt te ontstaan;
  2. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor geeft aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
  3. na het sluiten van de overeenkomst TV Productions NL omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er een goede grond bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  4. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  5. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
  6. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  7. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

18.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TV Productions NL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TV Productions NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

18.3. TV Productions NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat TV Productions NL de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat TV Productions NL de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.

18.4. TV Productions NL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze afgegeven is.

19.2. Indien TV Productions NL – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en TV Productions NL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TV Productions NL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 20 toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op elke overeenkomst tussen TV Productions NL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.