Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen benoemd:

1.1 “Klant”: Iedereen die aan TVPRODUCTIONS opdracht geeft zendtijd en/of ander video materiaal (hierna ook wel “product” genoemd) tot stand te brengen of uit te voeren in welke vorm en op welke wijze ook.

1.2 “TVPRODUCTIONS”: De onderneming TVPRODUCTIONS, gevestigd te Buffelstraat 132A, 3064 AD Rotterdam.

1.3 “Opdracht”: Het formulier dat TVPRODUCTIONS verstrekt aan iedere Klant die van TVPRODUCTIONS een Product wenst af te nemen. In de Opdracht staat omschreven welk product onder welke aanvullende voorwaarden de Klant van TVPRODUCTIONS afneemt. Ook de (aanvullende) voorwaarden waarop TVPRODUCTIONS het product voor de Klant tot stand zal brengen/aan hem zal leveren, staan in de Opdracht nader omschreven. Direct zodra de Klant de Opdracht voor akkoord ondertekent, ontstaat tussen de Klant en TVPRODUCTIONS een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Alsdan is TVPRODUCTIONS gehouden het Product of dienst te leveren, gelijk de Klant gehouden is de tegenprestatie te voldoen.

1.4 “Product”: Mediaproducties in de breedste zin van het woord.  Hieronder wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan een item in een televisieprogramma, maar ook een reclamecampagne. Alle producties, werkzaamheden en/of diensten die TVPRODUCTIONS voor de Klant verricht, kunnen als product worden beschouwd. Alles wat TVPRODUCTIONS en de Klant over het product hebben afgesproken, is tussen partijen omschreven in de Opdracht.

1.5 “Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle offertes, prijsopgaven, tarieven, voorstellen of overeenkomsten tussen TVPRODUCTIONS en de Klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: – alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de Klant en TVPRODUCTIONS, alsmede iedere gehele of gedeeltelijke totstandkoming en uitvoering daarvan; – alle aanbiedingen, bevestigingen, prijsopgaven, offertes, tarieven, technische voorschriften, procedures, letters of intent en toezeggingen van TVPRODUCTIONS met betrekking tot de Producten.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij TVPRODUCTIONS de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst

3.1 Samen met deze Algemene Voorwaarden vormt de Opdracht het geheel van alle gemaakte afspraken tussen de Klant en TVPRODUCTIONS.  Mondelinge of andere schriftelijke afspraken tussen partijen binden alleen, indien deze in de Opdracht schriftelijk zijn opgenomen. In het geval eerder in tijd een Deelnametoekenning tussen partijen is overeengekomen en de afspraken nadien nog wijzigen, dienen partijen schriftelijk per brief of email deze wijzigingen overeen te komen welke voor TVPRODUCTIONS eerst akkoord dienen te zijn alvorens van toepassing te zijn op de gemaakte afspraken.

3.2 Als de Opdracht door de Klant is ondertekend, kan de Klant aan TVPRODUCTIONS aangeven een afspraak die is opgenomen in de Opdracht te willen wijzigen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn, indien de Klant vanwege onvoorziene omstandigheden zich niet langer in redelijkheid aan de afspraken, als omschreven in de Opdracht en de Algemene Voorwaarden, kan houden. Ook andersom kan voorkomen (TVPRODUCTIONS wil graag een afspraak wijzigen, al dan niet vanwege gewijzigde omstandigheden).

Een afspraak in de Opdracht komt enkel voor wijziging c.q. aanpassing in aanmerking indien TVPRODUCTIONS en de klant deze wijziging schriftelijk overeenkomen. Uit deze schriftelijke overeenkomst moet duidelijk blijken welke afspraak in de Opdracht wordt gewijzigd en hoe die wijziging luidt. Daarbij moet de datum worden aangegeven vanaf wanneer de gewijzigde afspraak ingaat. Pas wanneer aan deze eisen is voldaan, is de gewijzigde afspraak voor beide partijen bindend.

3.3 De Klant heeft ten alle tijde de mogelijkheid na ondertekening van de Opdracht extra producten af te nemen (dus meer producten dan in de Opdracht zijn genoemd). Als de Klant TVPRODUCTIONS hiervan op de hoogte heeft gesteld, zal TVPRODUCTIONS hiervan aan de Klant een aanbod doen. TVPRODUCTIONS zal daarbij aangeven tegen welke voorwaarden (prijs, levering etc.) zij de extra producten aan de Klant kan leveren. Als in het aanbod geen bijzondere of afwijkende voorwaarden voor de levering van het extra product zijn genoemd, gelden steeds dezelfde voorwaarden als opgenomen in de Opdracht of in deze Algemene Voorwaarden. Als de Klant aan TVPRODUCTIONS akkoord geeft op het aanbod voor de extra producten, komt er met TVPRODUCTIONS een overeenkomst van opdracht tot stand tot totstandbrenging/levering van die extra producten. Het voornoemde geldt ook indien TVPRODUCTIONS op eigen initiatief aan de Klant extra producten aanbiedt.

3.4 De Klant is steeds gehouden aan TVPRODUCTIONS alle medewerking te verlenen als noodzakelijk voor de totstandkoming van het overeengekomen Product. De Klant dient TVPRODUCTIONS alle mogelijkheden te geven en TVPRODUCTIONS in redelijkheid in staat te stellen tot realisering van het Product te kunnen komen.

Artikel 4 Opnamedatum en opname

4.1 Wanneer een Klant een geplande opnamedatum wenst te wijzigen, dient hij dit op straffe van verval tijdig, zijnde uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen opnamedatum, schriftelijk aan TVPRODUCTIONS mee te delen. Alleen dan kan TVPRODUCTIONS in haar planning met de gewijzigde opnamedatum mogelijk rekening houden. Wordt een gewenste wijziging van de opnamedatum korter dan 14 dagen voor de opnamedatum aan TVPRODUCTIONS doorgegeven, dan heeft TVPRODUCTIONS het recht het volledig door de Klant verschuldigde bedrag onverminderd te incasseren.

4.2 TVPRODUCTIONS heeft altijd het recht de geplande opnames te verplaatsen of aan te passen. TVPRODUCTIONS hoeft de redenen voor deze verplaatsing of aanpassing niet de Klant mee te delen.

Artikel 5 Overdraagbaarheid rechten, zendtijd, tijdstip en datum van uitzending

5.1 De Klant mag rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst met TVPRODUCTIONS of gedeelten uit die overeenkomst slechts aan derden overdragen, mits TVPRODUCTIONS daarvoor van tevoren schriftelijke toestemming aan de Klant heeft gegeven.

5.2 Als TVPRODUCTIONS voor de uitzending van een product, zendtijd heeft gereserveerd, dan zal deze zendtijd voor de uitzending van het product worden gebruikt. Het kan echter voorkomen dat de gereserveerde zendtijd niet voor uitzending van het product kan worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat de opnames nog niet zijn gemaakt. In dat geval staat het TVPRODUCTIONS vrij de gereserveerde zendtijd aan derden ter beschikking te stellen. Van dit recht mag TVPRODUCTIONS ook gebruik maken als de Klant zijn verplichtingen als opgenomen in de OPDRACHT niet naleeft. Indien de gereserveerde zendtijd niet aan derden ter beschikking kan worden gesteld, heeft TVPRODUCTIONS het recht de gereserveerde zendtijd bij de Klant in rekening te brengen.

5.3 Iedere mededeling van TVPRODUCTIONS over een datum en/of tijdstip waarop een uitzending plaatsvindt of zal plaatsvinden, dient te worden beschouwd als een indicatie ter benadering. Als de uitzending van een item of campagne als gevolg van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip – met inachtneming van een redelijke marge – plaatsvindt, dan zal TVPRODUCTIONS zich inspannen om het item of campagne op een nader tijdstip, waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te zenden. TVPRODUCTIONS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een dergelijke verschuiving.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Van alle elementen die ingebracht, geïmplementeerd en/of geïntegreerd worden in producten of diensten die volgens de overeenkomst tot de levering behoren en waarvan TVPRODUCTIONS de geestelijk en rechtmatig eigenaar is, blijft TVPRODUCTIONS – onverminderd de rechten die de klant claimt – de auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten, alsmede (re)productierechten en andere rechten op vermenigvuldiging steeds behouden totdat de Klant aan haar financiële verplichtingen jegens TVPRODUCTIONS heeft voldaan. Indien deze elementen echter, door de Klant schriftelijk aan TVPRODUCTIONS bekend gemaakte, vertrouwelijke gegevens bevatten, zal TVPRODUCTIONS zich verplichten deze niet zonder toestemming van de Klant te publiceren of te (re)produceren.

Artikel 7 Betaling en prijs

7.1 Alle door TVPRODUCTIONS opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.2 Indien en zodra TVPRODUCTIONS de ondertekende Opdracht van de Klant heeft ontvangen en de Klant daarmee akkoord gaat met de overeengekomen voorwaarden, is TVPRODUCTIONS gerechtigd en bevoegd aan de Klant een factuur uitbrengen. De hoogte van de factuur sluit aan bij de afgesproken prijs in de Opdracht.

7.3 Wanneer de Klant extra producten – dus producten die niet in de Opdracht zijn genoemd – van TVPRODUCTIONS afneemt of gaat afnemen, zal TVPRODUCTIONS voor die extra producten een aanvullende factuur aan de Klant uitreiken. Dit geldt ook voor het geval de Klant andere aanvullende kosten maakt, zoals genoemd onder artikel 4 en 8 van deze algemene voorwaarden.

7.4 Betaling zal de Klant uiterlijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum aan TVPRODUCTIONS hebben verricht, tenzij de eerst geplande opnamedatum eerder plaatsvindt. In dat geval draagt de Klant er zorg voor dat betaling van de factuur uiterlijk één werkdag voor de opnamedag door TVPRODUCTIONS is ontvangen. Hiervan is ook sprake indien de factuur middels deelbetalingen aan TVPRODUCTIONS wordt voldaan. Het laatste deel van de deelbetaling dient dan uiterlijk één dag voor opname door TVPRODUCTIONS te zijn ontvangen.

7.5 De bedragen als genoemd in de factuur van TVPRODUCTIONS zal de Klant steeds zonder inhouding of verrekening aan TVPRODUCTIONS voldoen. De Klant mag zijn verplichting tot betaling van de factuur jegens TVPRODUCTIONS nimmer opschorten.

7.6 Als de Klant nalaat binnen de in artikel 7.4 genoemde termijn het verschuldigde geheel aan TVPRODUCTIONS te betalen, zal na het verstrijken van die termijn het wettelijk verzuim van rechtswege intreden. Vanaf het verstrijken van de termijn is de Klant over alle achterstallige bedragen een rente van 2% per maand verschuldigd en is hij verplicht aan TVPRODUCTIONS incassokosten te vergoeden, welke gelijk zijn aan 15% van het bedrag van de factuur waarvan het verzuim is ingetreden, behoudens het recht van TVPRODUCTIONS op (aanvullende) schadevergoeding te vorderen wegens het uitblijven van tijdige betaling door de Klant.

Artikel 8 Annulering

8.1 In geval van tijdige annulering of opzegging van de overeenkomst door de Klant, is de Klant aan TVPRODUCTIONS annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen tenminste 50% van de overeengekomen prijs zoals als opgenomen in de Opdracht. Indien TVPRODUCTIONS reeds kosten heeft gemaakt voor de overeengekomen producten of diensten, bedragen de annuleringskosten 90% van de overeengekomen prijs voor het product of als opgenomen in de Opdracht.

8.2 In geval de opname reeds heeft plaatsgevonden doch de Klant heeft nog niet aan haar betalingsverplichting jegens TVPRODUCTIONS voldaan, dan is TVPRODUCTIONS gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst te annuleren dan wel op te zeggen. TVPRODUCTIONS maakt in dit geval aanspraak op 100% van de overeengekomen prijs voor het item, campagne en/of andere producten als opgenomen in de Opdracht en is niet langer gehouden het opgenomen item, campagne en/of product uit te zenden. Het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 en 7:411 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien en voor over TVPRODUCTIONS tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover  haar ernstige mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten.

9.2 TVPRODUCTIONS is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van door de Klant of derden aangeleverd materiaal dan wel eigendommen van de Klant of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TVPRODUCTIONS, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde hulppersonen.

9.3 TVPRODUCTIONS is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade. Ook is TVPRODUCTIONS niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Klant.

9.4 Onverminderd het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van TVPRODUCTIONS te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht is overeengekomen.

Artikel 10 Opschorting, beëindiging en ontbinding

10.1 TVPRODUCTIONS is bevoegd de nakoming van de overeenkomst met de Klant op te schorten, indien zij wegens overmacht in de nakoming van de overeenkomst wordt verhinderd. Dit recht van opschorting bestaat zolang de overmacht van TVPRODUCTIONS voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van TVPRODUCTIONS onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert. Hieronder wordt onder andere verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van TVPRODUCTIONS of haar leveranciers.

10.2 Naast opschorting, is TVPRODUCTIONS in het onder artikel 10.1 genoemde geval tevens bevoegd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te  ontbinden, zonder dat zij daarbij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Tot deze ontbinding is TVPRODUCTIONS onder meer gerechtigd, indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet die uit een overeenkomst tussen hem en TVPRODUCTIONS voortvloeit, dan wel indien er goede grond bestaat voor de vrees dat de Klant aan een dergelijke verplichting niet meer gaat voldoen.

10.3 Indien TVPRODUCTIONS in het onder artikel 10.1 en/of artikel genoemde geval de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschort of de overeenkomst ontbindt, kan TVPRODUCTIONS terstond betaling verlangen voor de reeds gemaakte kosten. Voor begroting van de kosten dient aansluiting te worden gezocht bij de regeling als opgenomen onder artikel 8. Het hier bepaalde is ook van toepassing indien de Klant de overeenkomst met TVPRODUCTIONS ontbindt.

Artikel 11 Wijzigingen

11.1 Partijen kunnen afwijken van de inhoud van de Algemene Voorwaarden. Deze afwijkingen zijn alleen bindend indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverminderd van kracht.

11.2 Indien TVPRODUCTIONS de Algemene Voorwaarden wijzigt om deze in overeenstemming te brengen met wettelijke of overheidsvoorschriften, richtlijnen of regelgeving van een brancheorganisatie of andere regelgeving waaraan TVPRODUCTIONS is gebonden, dan wel deze wijzigt op grond van een rechterlijke uitspraak, is TVPRODUCTIONS niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende contractuele afspraken zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam,  naar keuze van TVPRODUCTIONS.